0371 39892800 info@kepler-chemnitz.de Humboldtplatz 1 09130 Chemnitz