0371 39892800 info@kepler-chemnitz.de Humboldtplatz 1 09130 Chemnitz

Humboldt-Gymnasium

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium